Чеклист BL-03

ЧЕКЛИСТ НИВО 3

Предчетивен и предписмен етап

(Готовност за училище)


ИМЕ

ВЪЗРАСТУЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ГРУПА / КЛАСУЧИТЕЛ / ТЕРАПЕВТ / РОДИТЕЛОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА (Критериите са описани в Методика за оценка на езиковата компетентност на български език, Продукт А2)

Критерий

Обхват

0

1

2

3

4

5

Ref

Референция (отнасяне към обекти и лица)Cont

Съдържание (предаване на информация, мнение, отношение и др.)Coh

Кохезия (свързаност на речта с изпълняваната дейност)Use

Употреба (подходяща употреба спрямо целта на общуване)Form

Форма (подходящи изразни средства)PercVoc

Перцептивен речникExprVoc

Експресивен речникGram

ГраматикаSem

СемантикаSpeak

ГоворенеPron

ПроизношениеListen

СлушанеListenInf

Извличане на информация при слушанеWrite

ПисанеSpell

ПравописRead

ЧетенеReadInf

Извличане на информация при четенеEffic

Ефективност на изразяванеAdapt

Адаптивност – пренасяне на знания и умения към непознати ситуацииCult

Културен код

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ
(Ref / Cont / Coh / Use / Form)


0

1

2

3

4

5

В общуването си детето реферира към неща, които го интересуват от неговото непосредствено обкръжениеВ общуването си детето реферира към неща, които го интересуват извън обкръжението муДетето знае и назовава името сиДетето знае и назовава възрастта сиДетето знае адреса си (приблизително, без специфични детайли)Детето може да опише познат маршрутДетето реферира към действия, които ще предприеме, и изразява намерение да го направиВ общуването си детето говори за голям брой обекти и действия, които имат пряко отношение към него Детето говори за местоположението на обектитеДетето говори за мястото, където се намират обектите при преместванеДетето говори за временни и повече или по-малко постоянни характеристики на хората и обектите (напр: мръсно, мокро, топло, горещо, тъжен, голям и др.)Детето говори за принадлежност – на кого са или нещата на кого принадлежатДетето използва разнообразни понятия и комбинации от понятия за изразяване на смисъл в едно изказване (конкретни, абстрактни, смислови отношения)Детето говори за няколко координирани, но не директно свързани събития, прокарва паралели и аналогииВ изказванията си детето прави връзки между събития и/или състояния, включващи време: отчита че дадено събитие се е случило преди другото с употреба на „преди“, „когато“, „докато“ и др.Детето прави връзка между това, за което говори и това, за което говорят другите хора (примерно: коментират по тема на възрастните, но защото споделят еднакъв контекс на употреба на езика)Детето участва в разговори като спазва логическата последователност в изказванията – това, което говори се свързва логическа с предходната реплика (Например: „Искаш ли сок?“, „Да, искам“)Детето използва езика, за да установи идентичността на обектите и хората (пита „Кой?“ и „Какво?“)Детето започва да поставя събитията във времето: различава събития, станали в миналотоДетето започва да поставя събитията във времето: различава събития, отнасящи се към бъдещетоДетето участва в комуникативния акт, като поддържа/остава в темата – прави коментари, допълва партньора си, изисква информация, ако има неяснота, свързана със събития, състояния и намеренияДетето използва езика за да обясни действията сиДетето използва езика, за да заяви наличието на голям брой обекти, да отбележи тяхното отсъствие, изчезване или преместване и забелязва тяхната поява обратноДетето използва езика за да поиска голям брой и разнообразни обекти и услуги (пита за храна, дрехи; моли за помощ при нужда – по време на обличане, хранене, забавления)Детето използва езика, за да описва обекти и действия, илюстрирани в картиниДетето използва езика, за да разбере какво се случваДетето използва езика, за да разбере кои е отговорен за конкретно действиеДетето използва езика, за да установи в какво състояние се намират нещатаДетето използва езика, за да разбере кога са се случили събитиятаДетето използва изказвания с множество синтактично свързани компоненти (например: искам навън да играя на пързалката, дай ми колата със синия покрив)Детето се изразява разбираемо до степен, която позволява на околните да разберат какво пропуска в изказванията сиДетето изразява по-голяма част от това, което иска да кажеДетето разбира приятели и познати възрастниДетето разказва истории и прави описания смислено и структурираноДетето общува разбираемо лице в лице с непознати хора, които имат опит в общуването с глухи децаКоментари: (специфични прояви, бележки върху разнообразието на общуването, установени проблеми или трудности и др.)

ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИКА 

(PercVoc / ExprVoc / Gram / Sem)


0

1

2

3

4

5

Обем на перцептивния речник*

Изберете категорията, която най-добре описва приблизително обема на речника: 

 • 0: Под 1000 думи

 • 1: 1000-1500 думи

 • 2: 1500-2000 думи

 • 3: 2000-2500 думи

 • 4: 2500-3000 думи

 • 5: Повече от 3000 думи

*Оценката е субективна и приблизителна. Ще бъдат прилагани и стандартизирани тестове за оценка на лексиката от определени области.Владее речника, използван при ежедневни дейности, свързани с дома, храненето, облеклото, ежедневиетоВладее речника, използван при дейности в детска градина, предучилищна и др. (в образователен контекст)Владее речника, използван при описание на природатаВладее речника, използван при спортни дейностиВладее речника, използван при описание на пътуванияВладее речника, използван в народното творчество (без да се включват остарели и диалектни думи)Владее речника, използван в детската и приключенската литература за тази възрастОбем на експресивния речник*

Изберете категорията, която най-добре описва приблизително обема на речника: 

 • 0: Под 1000 думи

 • 1: 1000-1500 думи

 • 2: 1500-2000 думи

 • 3: 2000-2500 думи

 • 4: 2500-3000 думи

 • 5: Повече от 3000 думи

*Оценката е субективна и приблизителна. Ще бъдат прилагани и стандартизирани тестове за оценка на лексиката от определени области.Употребява свободно думи от речника, използван при ежедневни дейности, свързани с дома, храненето, облеклото, ежедневиетоУпотребява свободно думи от речника, използван при дейности в детска градина, предучилищна и др. (в образователен контекст)Употребява свободно думи от речника, използван при описание на природатаУпотребява свободно думи от речника, използван при спортни дейностиУпотребява свободно думи от речника, използван при описание на пътуванияУпотребява свободно думи от речника, използван в народното творчество (без да се включват остарели и диалектни думи)Употребява свободно думи от речника, използван в детската и приключенската литература за тази възрастИзползва правилно съществителните имена (съчетава ги подходящо с глаголи, прилагателни и др.)Използва правилно род и число на съществителните Съгласува съществително и прилагателно имеИзползва правилно формите на глаголитеИзползва правилно лични и показателни местоименияИзползва правилно притежателни местоименияИзползва правилно наречия, различава ги от прилагателнитеОформя цяло изречение с всички елементи – подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствоИзползва правилно предлози за местоположениеИзползва правилно предлози за изразяване на отношения към действиетоИзползва правилно съюзиМоже да формулира въпросителни изреченияИзползва сложни съставни изречения с набор от съюзи „когато“, „където“, „защото“Извършва аналогии при усвояване на нови понятияУстановява и разбира смислови връзки между понятияКоментари: (специфичен четивен модел, четивна техника, темп, плавност, подход към текста и др.)
ВИЗУАЛНО И СЛУХОВО РАЗБИРАНЕ И УЧАСТИЕ В РАЗГОВОР
(Listen / ListenInf / Speak / Pron)

Когато детето гледа или слуша история, прочетена на глас:

0

1

2

3

4

5

Показва, когато е объркано или не разбира – използва лицева експресия, жестове или задава въпросиЗадава въпроси или прави коментари, които са релевантни към съдържанието на текстаДемонстрира разбиране за последователността на събитията в сюжетната линия и отговаря на въпроси, като „И какво се случва после...?“Отговаря по подходящ начин на въпроси, чиито отговори могат да се открия в текстаОтговаря по подходящ начин на въпроси, които изискват персонален отговор (употреба на предварително знание и опит по темата, емоционален отговор на събитие, изразяване на мнение или отношение и др.)Коментари: (специфичен четивен модел, четивна техника, темп, плавност, подход към текста и др.)

ОБЩА ПРЕДСТАВА ЗА ЧЕТЕНЕТО 

(Read / ReadInf)

Предчетивни и предписмени умения

0

1

2

3

4

5

Разбира думата „книга“ – може да я открие сред други предметиРазбира целта на книгата – носи книгата на възрастни, споделя книгата, показва картинки от книгата на другиЗнае кога книгата е обърната наобратно – отгоре-надолуЗнае кога книгата е обърната отзад-напредЗнае къде започва книгатаЗнае посоката за разгръщане на страниците и разглеждане на илюстрациитеРазбира какво означава „име“ и „заглавие“ на книга (дори да не може да го прочете)Знае, че писмената реч, буквите, означават (знае, че четящите следват изписването на думите)Начални четивни и писмени умения

Следва посоката на четенеПосочва букваРазпознава главни печатни букви (може да намери дадена буква или да назове посочена буква)Разпознава малки печатни букви (може да намери дадена буква или да назове посочена буква)Посочва думаПосочва изречениеПосочва една страницаПосочва началото и края на дума или изречениеПосочва към началото, края, разстоянията и линиите на страницатаПосочва препинателните знаци в края на изречениетоКои букви не знае, заменя, с кои букви има трудности?

ГЛОБАЛНО ЧЕТЕНЕ 

(Read / ReadInf)


0

1

2

3

4

5

Детето разпознава и прочита думи на глобален принцип  – при предоставяне на адекватен контекст*

Изберете категорията, която най-добре описва обема на речника: 

 • 0: Под 10 думи

 • 1: 10-20 думи

 • 2: 20-30 думи

 • 3: 30-50 думи

 • 4: 50-100 думи

 • 5: Повече от 100 думи

*Оценката е субективна и приблизителна. Ще бъдат прилагани и стандартизирани тестове за оценка.Надписи от околната среда (знаци и етикети)Прости кратки думи (напр. но, за, към, със, до, на, от)Съществителни имена (имена на членове на семейството, близки приятели, животни, играчки с прости едносрични наименования и др.)Прости едносрични или двусрични глаголи (напр. ям, спя, пия, мия)Думи за цветовеГерои от приказки и разкази (Зайо, Лиса, Шаро)Лични местоименияПрилагателни имена (малък, голям, лош, добър)Наречия (бързо, бавно)Коментари: (специфичен четивен модел, четивна техника, темп, плавност, подход към текста и др.)

НАЧАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ПИСАНЕ 

(Write / Spell)


0

1

2

3

4

5

Детето умее да изписва разбираемо няколко печатни букви – начална буква на името си, както и на имената на хора от семействотоУмее да изписва основните компоненти на буквите – права линия, кръг, полукръг, дъга, назъбена линияПроявява желание да пише, имитира писанеПише единични думи – името си, други имена, прости едносрични думиПри (имитация на) писане поставя буквите в хоризонтални редове една до другаКоментари: (специфични особености, интереси, проблеми)

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

(Effic / Adapt / Cult)


0

1

2

3

4

5

Подбира различни изразни средства в зависимост с кого говориРазбира основните роднински отношения – майка, баща, брат, сестра, баба, дядоИзползва адекватно поздрави (Здравей, Добър ден, Довиждане, Честит рожден ден, Честита Баба Марта)Използва адекватно въпроси и ги насочва към конкретен човекОтправя адекватно молбаИзразява благодарностИзразява уважение, използва подходящи обръщенияПознава основните празници и знае привичките и ритуалите за тях – Коледа, Великден, Нова година, Баба Марта и др.Участва в ролеви игриУчаства в драматизиране на приказки и разказиИмпровизира реплики и действия при играКоментари: (специфични особености и наблюдавани проблеми)Last modified: Monday, 8 November 2021, 8:52 AM