Чеклист BL-04

ЧЕКЛИСТ НИВО 4

Етап на начално ограмотяване

(6-8 годишна възраст)ИМЕ

ВЪЗРАСТУЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

КЛАСУЧИТЕЛОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА (Критериите са описани в Методика за оценка на езиковата компетентност на български език, Продукт А2)

Критерий

Обхват

0

1

2

3

4

5

Ref

Референция (отнасяне към обекти и лица)Cont

Съдържание (предаване на информация, мнение, отношение и др.)Coh

Кохезия (свързаност на речта с изпълняваната дейност)Use

Употреба (подходяща употреба спрямо целта на общуване)Form

Форма (подходящи изразни средства)PercVoc

Перцептивен речникExprVoc

Експресивен речникGram

ГраматикаSem

СемантикаSpeak

ГоворенеPron

ПроизношениеListen

СлушанеListenInf

Извличане на информация при слушанеWrite

ПисанеSpell

ПравописRead

ЧетенеReadInf

Извличане на информация при четенеEffic

Ефективност на изразяванеAdapt

Адаптивност – пренасяне на знания и умения към непознати ситуацииCult

Културен код


КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ
(Ref / Cont / Coh / Use / Form)


0

1

2

3

4

5

В общуването си детето реферира свободно към конкретни и абстрактни същности във и извън обкръжението муДетето говори за действия, насочени към хора и обекти, и ефекта, който предизвикват действиятаДетето реферира към действия, които се правят от други хора и не са свързани с него.Детето общува уверено и разбираемо по теми, които не касаят конкретната ситуация и среда, като обсъжда обекти, състояния/процеси от миналото или бъдещетоДетето реферира към обекти, действия, събития и състояния хипотетично (без отношение към реалността или истината) или с условност (Ако беше толкова млад, колкото съм аз... Ако бях толкова висок, колкото е Георги...)Детето говори за нерутинни и сложни действия и чувстваДетето успешно комуникира на всяка тема в рамките на собствения си опитВ изказванията си детето прави връзки между събития и/или състояния, включващи време, причинно-следствени отношения, истинност и противоречивост, установени положенияДетето изразява взаимоотношенията между отделните събития, използвайки съюзи и наречия: „и“, „тогава“, „след това“, „защото“ и др.; използва условност и темпоралност; логическа зависимост между събитияДетето активно участва в продължителен разговор с непознати и се изказва разбираемо и с разбиране (в разговор с един човек)Детето следва сравнително точно (не в детайли) основната идея/тема/смисъл на многостранни разговори, дори да не познава в дълбочина темата (в разговори с повече от двама участници)Детето проявява самоинициатива и креативност в комуникацията (до това ниво то участва в предварително създадени условия на интеракциите, докато сега то създава тези условия, като инициира, ръководи, определя ролите и др.)Детето използва езика, за да установи в какво състояние се намират нещатаДетето използва езика за да разбере защо хората правят това, което правят; каква е тяхната мотивацияДетето използва езика експлицитно, за да повлияе на чуждо мнение, отношение и действиеДетето разказва истории и прави описания смислено и структурираноДетето поддържа разговора в стегнат стил, последователно и напълно разбираемо, като рядко се отклонява или използва неидиоматичен езикДетето използва достатъчно контекстуално знание/опит, за да подсигури разбиране на съобщението от участниците в разговора, въпреки че то съдържа нова информация за тяхДетето общува задоволително ясно до степен, която не изисква постоянно изясняване (задаване на въпроси) от страна на партньора в разговораКоментари: (специфични прояви, бележки върху разнообразието на общуването, установени проблеми или трудности и др.)
ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИКА 

(PercVoc / ExprVoc / Gram / Sem)


0

1

2

3

4

5

Обем на перцептивния речник*

Изберете категорията, която най-добре описва приблизително обема на речника: 

 • 0: Под 3000 думи

 • 1: 3000-3500 думи

 • 2: 3500-4000 думи

 • 3: 4000-4500 думи

 • 4: 4500-5000 думи

 • 5: Повече от 5000 думи

*Оценката е субективна и приблизителна. Ще бъдат прилагани и стандартизирани тестове за оценка на лексиката от определени области.Владее речника, използван при дейности в детска градина, предучилищна и др. (в образователен контекст)Владее речника, използван при описание на човешки дейности и занятия и тяхното осъществяванеВладее речника, използван в научно-популярната литература за възрасттаВладее речника за изразяване на отношения между хората и тяхната емоционална комуникацияВладее основен речник, свързан с технологиите Владее основен речник, свързан с държавното устройствоВладее речника, свързан с основни географски познанияВладее речника, свързан с основни исторически познанияОбем на експресивния речник*

Изберете категорията, която най-добре описва приблизително обема на речника: 

 • 0: Под 3000 думи

 • 1: 3000-3500 думи

 • 2: 3500-4000 думи

 • 3: 4000-4500 думи

 • 4: 4500-5000 думи

 • 5: Повече от 5000 думи

*Оценката е субективна и приблизителна. Ще бъдат прилагани и стандартизирани тестове за оценка на лексиката от определени области.Употребява свободно думи от речника, използван при дейности в детска градина, предучилищна и др. (в образователен контекст)Употребява свободно думи от речника, използван за описание на човешки дейности и занятия и тяхното осъществяванеУпотребява свободно думи от речника, използван в научно-популярната литература за възрасттаУпотребява свободно думи от речника, използван за изразяване на отношения между хората и тяхната емоционална комуникацияУпотребява основен речник, свързан с технологиите Употребява основен речник, свързан с държавното устройствоУпотребява речника, свързан с основни географски познанияУпотребява речника, свързан с основни исторически познанияСъгласува подлог и сказуемоПоставя глагола в правилната глаголна форма по лице, число, време, наклонениеИзползва страдателен залогИзползва правилно местоимения във винителен и дателен падежИзползва правилно предлозитеИзползва правилно съюзитеИзползва сложни съставни изречения със съюзите „защото“, „въпреки че“, „след като“, „преди да“Използва сложни съставни изречения с обърната темпорална или логическа структура (следствието е преди причината и др.)Установява ролята на дадено лице или обект в определена ситуация (извършител, инструмент, място и др.)Установява и разбира смислови връзки между конкретни и абстрактни понятияМоже да образува нови думи от дадена дума или с даден корен
Коментари: (специфичен четивен модел, четивна техника, темп, плавност, подход към текста и др.)
ВИЗУАЛНО И СЛУХОВО РАЗБИРАНЕ И УЧАСТИЕ В РАЗГОВОР
(Listen / ListenInf / Speak / Pron)


0

1

2

3

4

5

Разказва чута историяИзразява мнение за чута историяРазбира причинно-следствените връзки и отговаря на въпроса „Защо се случва това...?“Отговаря на въпроси за извличане на информация от текстаОтговаря по подходящ начин на въпроси, които изискват логическо мислене и осъзнаване на причинно-следствени отношенияРазказва история и отбелязва взаимовръзките между събитията и героитеИзговаря всички думи правилно и отчетливо.Говори с цели изречения.Формулира правилно изказване.Използва интонация.Коментари: (специфичен четивен модел, четивна техника, темп, плавност, подход към текста и др.)
 1. Използване на символни системи

(Късни начални и еволюиращи четци)


0

1

2

3

4

5

Ефективни стратегии (критерии за покриване на нивото):

Показва недоволство, когато прочетеното няма смисъл: препрочита, задава въпроси, изглежда обърканСвързва жестове и написани думи по значение, но не непременно по структура (на жестов език изразява човек, който скача напред, а в текста пише „той отскочи напред“)Използва български жестов език ефективно (вместо да дактилира имената на главните герои, които се повтарят многократно, им измисля жестови имена)Дактилира целесъобразно без да е прекаленоЧете текстовете с подходяща плавност като си подпомага с български жестов езикСлабо ефективни стратегии (недостатъчни за покриване на нивото):

Не обръща внимание на проблеми, свързани с разбирането на текст: продължава да чете и не изглежда объркан; не задава въпроси или не препрочитаНе се опитва да извлече смисъл от текста. Разчита в по-голяма степен на графемна информация – заменя думи, които се различават по една буква, въпреки че прочетеното няма смисъл (прочита САЛ, вместо ШАЛ, без да търси смисъл в изречението)Използва форма/вариант на жест, който свързва прочетената дума по значение, но не по смисъл (Например: детето използва жест СИН цвят в изречението Тя има син на 15 години)Прекалено много дактилираПодминава/не обръща внимание на важна информацияЧете бавно и на сричкиКоментари: (неспецифичен модел на четене, четивна техника, стратегии на четене, проблеми с лексиката и др.)


 1. Преразказване на текст

(Късни начални, еволюиращи и напреднали четци)

Ученикът чете текст, съобразен с неговото четивно равнище, като: (ако ученикът има нужда от подкрепа – вместо чек се поставя П)

1

2

3

4

5

Назовава главните персонажи


Описва главните персонажи


Знае времето и мястото на действие


Дефинира главните проблеми в текста


Определя главните случки/моменти


Включва как проблемите могат да бъдат решени


Разказът има край


Спазва последователността на разказа


Коментари по уменията за преразказване:
 1. Стратегии на четене с разбиране

(Късни начални, еволюиращи и напреднали четци)


Ученикът чете текст, съобразен с неговото четивно равнище, като:

1

2

3

4

5

Използва личен опит и знания за разбиране на текст (прави предположения и препратки като използва наличните си познания по темата, историята или expository text structure)


Използва елементи от текста за да разбере съдържанието (заглавието, картини, субтитри, схеми за учене, графики, диаграми и др.)


Свързва изреченията (recognizes pronoun referents; причинно-следствени връзки, последователност чрез поредност едно, две, след това и т.нат.  )


Разбира фигуративен език според четивното си ниво


Оказва контрол над процеса на четене по отношение на разбирането на прочетеното – целта е да разбере текста и да отстрани неясноти


Може да каже каква е основната идея на историята в негови отделни части


Обобщава главни събития в текста (еволюиращи и напреднали четци)


Обобщава главната идея в описателни текстове (еволюиращи и напреднали четци)


Коментари: 
 1. Стратегии на ниво анализ на дума

(Късни начални, еволюиращи и напреднали четци)


Ученикът чете текст, съобразен с неговото четивно равнище, като:

1

2

3

4

5

Може да разбере значението на думата, защото знае корена на думата


Може да разбере сложни думи като разпознава съставните им части


Разбира по какъв начин представките променят значението на думите


Разбира как наставките променят значението на думите


Диференцира съществително от прилагателно и глагол като части на речта


Диференцира категориите род и число и съгласува съществителното и прилагателното по род и число.


Умее да използва речник и да търси думата по азбучен ред 


Диференцира дума, словосъчетание и изречение 


Коментари: 

Last modified: Monday, 8 November 2021, 9:00 AM