Чеклист SL-01-02

ЧЕКЛИСТ за оценка на жестовите умения в ранна детска възраст (РАННИ ЖЕСТОВИ УМЕНИЯ, SL-01, SL-02)

Име на детето:___________________________________________________________                                     

Жестово име: ___________________________________________________________ (описателно)

Години:

Родители:______Глухи  _____Чуващи              Роднини:_____Глухи  ____Чуващи

Език на семейна комуникация:________БГ, словесен         _______  БГ, жестов  


Показатели

(до 12 месеца)

Отговаря на SL0+ Доезиков етап

Не се наблюдава


Н

Наблюдава се периодично, но не винаги

Р

Наблюдава се постоянно


П

Обръща внимание на жестовата комуникация
Задържа погледа си върху жестиращи хора
Имитира лицева експресия
Поява на жестов лепет
Сочи към хора, обекти и места, но не към себе си
Показатели (до 24 месеца). Отговаря на Ниво SL1 Начален езиков етап (проговаряне на жестов език)

Не се наблюдава


Н

Наблюдава се периодично, но не винаги

Р

Наблюдава се постоянно


П

Знае и продуцира поне 10 жестови знака на теми -  “семейството”, “храни”, “играчки”, “действия” и др.
Използва посочването за назоваване на участниците в общуването, лица, обекти
Овладява нови жестове, които не съгласува в речта
Използва жестове, които по форма се различават от съответните жестове на възрастните
Комбинира два или три жеста, включително и контактни.
Разпознава жестовото си име (ако има такова)
Реагира адекватно на немануалната експресия - утвърдително кимане, отрицателно изражение 
Разбира прости едносъставни инструкции
Гледа с интерес разкази и песни на жестов език 
Започва да осъзнава ролята на немануалната експресия 
Показатели (до 36 месеца). Отговаря на ниво SL2, Етап на неформално жестово развитие

Не се наблюдава


Н

Наблюдава се периодично, но не винаги

Р

Наблюдава се постоянно


П

Опитва се да комбинира три или четири жеста за изразяване на мисъл
Комбинира жестовете по различен начин, за да изрази семантични отношения
Започва да използва класификатори за представяне на обекти, но конфигурациите на ръката остават прости (B, С, О, А, 5, 1)
Назовава обекти/животни/хора от картинки, когато го попитат
Прави изречения от 3 - 4 жеста
Брой от 1 до 5
Активен речников обем от 250-350 жеста
Опитва се да използва по-сложни жестове, но продължава да заменя по-сложни с по-прости в двигателно отношение елементи (конфигурация, място на изпълнение, брой ръце, място на контакт и др.)
Изразява несъгласие с помощта на немануалната експресия
Модифицира някои жестове глаголи, за да изрази различно действие
Започва да използва притежателни местоимения 
Започва да изразява множественост  
Следи с интерес развитието на разказана на жестов език история, като реферира към обектите, за които се разказва, с поглед или посочване 
Използва немануална експресия при задаване на въпроси - повдигане или свъсване на веждите 
Когато слуша истории на жестов език, подражава на разказвача като се опитва да имитира действия или лицева експресия

Последно модифициране: понеделник, 8 ноември 2021, 09:11