Чеклист SL-03

Име на детето:____________________________________________________                                     

Жестово име: (описателно) ______________________________________

Години:

Родители:______Глухи  _____Чуващи         Роднини:______Глухи   _____Чуващи

Език на семейна комуникация:________БГ, словесен         _______  БГ, жестов  


Показатели (3-6 годишна възраст)


Не се наблюдава


Н

Наблюдава се периодично, но не винаги

Р

Наблюдава се постоянно


П

Разпознава жестовото си име (ако има такова)
Започва да разграничава жестове съществителни от жестове глаголи със сходни двигателни характеристики - КОЛА и КАРАМ (кола)
Използва класификатори за обекти и движението на обектите
Започва да модифицира жестовете глаголи, за да демонстрира начин и време, като променя движението и/или лицевата експресия
Употребява правилно посочването, за да реферира към обектите от непосредственото обкръжение 
Разказва истории, използвайки обекти или чрез “влизане в роля”. Не винаги показва ясно кой е главният герой и какво прави.
Продуцира по-сложни жестове по отношение на формата на ръката и движението (М, К, варианти на К, 2, Л; отривисти движения на пръстите, сложни двуръчни жестове)
Изпълнява по-сложните жестове правилно и точно.
Започва да модифицира жестове съществителни за предаване на различно значение (повтаря или изпълнява многократно жеста за множествено число)
Брой от 1- 15
Разбира отношения - част от цяло (ръка/тяло; гума/кола)
Разбира количествени понятия (пълно, празно, няколко)
Използва прости жестове за действие, за да свърже субект и обект (Той харесва сладолед.)
Използват посочването за локализиране на хора и обекти, които не присъстват в обкръжението
Когато разказва - все по-често “влиза в роля”, особено за персонажи, които вече са определени, но все още рядко използва смяна на ролите, посоката на погледа и лицевата експресия 
Може да категоризира и групира по признак
Разбира подобия (неща, които летят; които се обличат)
Изброява най-малко шест обекта от категория

Last modified: Monday, 8 November 2021, 9:21 AM