Чеклист SL-05

Име на детето:____________________________________________________                                    

Години:

Жестово име: ________________________________________(описателно)

Родители:______Глухи  _____Чуващи       Роднини:______Глухи   _____Чуващи

Език на семейна комуникация:________БГ, словесен         _______  БГ, жестов  


Показатели


Не се наблюдава


Н

Наблюдава се периодично, но не винаги

Р

Наблюдава се постоянно


П

Използва по-сложни жестови конструкции - темпорални отношения, взаимосвързани и причинно-следствени събития
Конструира нови жестове за несъществуващи понятия 
Изразява чувства, емоции и отношение към хора, процеси и събития
Разбира изказвания свързани с чувства и емоции, отношение
Използва смяна на роли по време на разказване и в разговор
Използва ролева игра по време на разказване и в разговор 
Разпознава различни варианти на жестова реч - калкиране и естествен жестов език, дактилиране
Започва да разсъждава върху граматиката на жестовия език 
Разбира жестове с близко значение
Разбира жестове с противоположно значение
Разпознава видовете изречения и може да ги категоризира
Преразказва разказ, видеотекст
Съчинява жестов текст по опорни точки
Правилно използва измеренията и изразните средства на пространството при разказване
Анализира и редактира собствената си жестова изява според ситуацията и участниците в нея
Участва активно в дискусии на жестов език, аргументира се, обосновава твърденията си, дава примери 


Last modified: Monday, 8 November 2021, 9:24 AM